Choď na obsah Choď na menu
 


Obecne zastupitelstvo 18.2.2013

22. 2. 2013
 

OBEC TOPOĽOVKA

STAROSTA OBCE

067 45 Obecný úrad Topoľovka 194

 

Č.j.  ......./2013                                                                                                                   Topoľovka 11.2.2013   

 

P o z v á n k a

Týmto zvolávam   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľovke v zmysle § 12 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré sa uskutoční dňa

18.februára   2013 (pondelok)    o 17.00 hod.

v zasadačke OcÚ Topoľovka s týmto programom:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Schválenie programu rokovania

3.      Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia

4.      Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

5.      Prerokovanie financovania voľnočasových aktivít detí v centrách voľného času.

6.      Diskusia

7.      Návrh na uznesenie

8.      Záver

 

 

 

                                                                                  Ing. Ladičkovský Štefan

                                                                                         starosta obce:      

 OBECNÉ_ZASTUPITEĽSTVO_TOPOĽOVKA._18.2..doc

OBECNÉ_ZASTUPITEĽSTVO_TOPOĽOVKA 11.2.13.pdf