Choď na obsah Choď na menu
 


vyhlasuje výberové konanie na funkciu

11. 10. 2016

OBEC TOPOĽOVKA

vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE TOPOĽOVKA

 

v súlade s § 18a odst. 1-4 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č.11/2016 v Topoľovke zo dňa 3.10.2016.

Určuje následovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 15.11.2016 na Obecnom úrade v Topoľovke v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

Úväzok 0,13 (13 %)

Požiadavky :

  • Prihláška na výberové konanie
  • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
  • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie – doklad
  • Osobitné kvalifikačné predpoklady
  • Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
  • Prax vo funkcii minimálne 6 rokov

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Štefan Ladičkovský

                                                                                                     starosta obce